Prodáváme pouze registrovaným zákazníkům s IČO. Po registraci, uvidíte pouze základní cenu pokud Vám nebude vyhovovat požádejte si o přiřazení dealerské skupiny. Team Velkoobchodu Rystol.

SATUR - Badex Eukalyptus (Savo Prim), 1l

Kód: 102003
23,40 Kč / ks 28,31 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Čištění a úklid podlah, kuchyňského a hygienického náčiní, sanitární keramiky, WC, dřezů, hraček

Použijte roztok z 1 l přípravku a 9 l vody. Silné znečištění nejprve mechanicky odstraňte. Hračky, předměty a plochy, které přichází do styku s potravinami, opláchněte po 30 minutách pitnou vodou.

Ks v balení 8
Ks na paletě 408

Signální slovo:     NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu: Rozředit velkým množstvím vody a vylít do odpadu. Vypláchnuté obaly předejte k recyklaci.

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: